Nieuwjaarstoespraak burgemeester De Graaf

De toespraak via YouTube

De tekst van de toespraak:

Dames en heren,

Van harte welkom op al weer de derde dag van dit nieuwe jaar, hier in De Heerd. Fijn om te zien dat u in zo groten getale bent gekomen ondanks de weers-omstandigheden, die dit jaar voor het eerst en ongetwijfeld niet voor het laatst een code hebben gekregen: geel en hier en daar zelfs oranje.

Ik had ruim drie maanden geleden niet kunnen bevroeden, dat ik vandaag hier zou staan, getooid met de ambtsketen van Heerde, om u toe te spreken. Mijn terugblik zal dan ook noodzakelijkerwijs kort zijn en mijn  vooruitblik al evenzeer, want ik weet nu al dat ik op enig moment in dit jaar dit burgemeesterschap weer vaarwel zal zeggen.

En laat ik voor de verandering nu eens beginnen met een groot compliment aan u, inwoners van de gemeente Heerde! Want ik heb in de afgelopen twee en een halve maand gemerkt, dat deze gemeente bij uitstek een sociale gemeente is. Dat uitte zich al in het warme welkom dat mij ten deel is gevallen. Maar bovenal in de grote betrokkenheid van zeer velen bij het wel en wee in de gemeente, zoals de eerste opvang van een gezin door de buren, nadat het huis door brand onbewoonbaar was geworden - als reactie op mijn dank aan die buren kreeg ik te horen: “Maar dat is toch vanzelfsprekend!” – tot de vrijwillige inzet in heel brede zin voor instellingen, organisaties en verenigingen. En niet te vergeten in de belangrijke rol van onze ondernemers, groot en klein, voor de economische, maar ook de culturele en sportieve activiteiten in onze gemeente. Het naoberschap is dus niet alleen een kenmerk van de Achterhoek en Twente, maar ook hier in onze dorpen tastbaar aanwezig!

Natuurlijk komt deze grote betrokkenheid ook tot uiting in de meer dan gewone belangstelling voor het reilen en zeilen van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. U staat daarbij overigens niet alleen juichend en klappend langs de kant, maar bent bij tijd en wijle ook zeer kritisch, ja zelfs ronduit ontevreden. Maar laat ik u geruststellen: wij worden hier in het raadhuis niet schichtig van, sterker nog dit houdt ons alert en wij beschouwen elke klacht als een gratis advies, ……………… althans dat proberen we.

En nu dan toch een korte terugblik op het afgelopen jaar.

Training politiek actief: In de maanden mei en juni hebben de griffiers van een aantal Veluwse gemeenten, waaronder Heerde, de training Politiek Actief georganiseerd in samenwerking met de Haagse instelling Pro Demos. Deze training was bedoeld voor inwoners uit deze gemeenten die meer wilden weten over het gemeentelijke politieke bedrijf. De cursisten zijn onder meer geschoold in het Staatsrecht en de financiën van de gemeente en zij konden oefenen in het lobbyen en debatteren. Zo’n 45 personen hebben hier aan deelgenomen en op 26 juni is aan 9 deelnemers uit de gemeente Heerde een certificaat uitgereikt. Zo hebben we dus zelf onze tegenspraak georganiseerd.

Werkgroep Duurzaamheid: De in 2016 door de gemeenteraad ingestelde werkgroep duurzaamheid heeft in beeld gebracht welke duurzaamheidsambities er in onze gemeenschap leven en hoe die samen met het gemeentebestuur verder gebracht kunnen worden. Dit heeft geleid tot een waardevolle inbreng voor de Kadernota 2017en tot de oprichting van een Energie Coöperatie in Heerde. Zeer actueel als u denkt aan het windmolenplan van onze buurgemeente aan de overzijde van de IJssel!

Stedendriehoek: Onze gemeente heeft vanwege haar ligging relaties met drie regio’s, te weten de Regio Zwolle, de Regio Noord Veluwe en de Regio Stedendriehoek/Cleantech Regio. De gemeenteraad heeft op 14 december 2015 richtinggevend besloten om ons als gemeente regionaal te oriënteren op de Noord-Zuidas: Zwolle – Stedendriehoek. Heerde kan op die as als scharnierpunt fungeren. Naast ons deelnemerschap in de Regio Zwolle heeft de Raad in zijn vergadering van 26 juni 2017 dan ook unaniem ingestemd met het indienen van een verzoek om toetreding tot de Regio Stedendriehoek. Wij verwachten een en ander dit jaar in positieve zin te kunnen afronden.

 Veiligheid: Diefstal is in onze gemeente in 2017 flink gedaald, zoals woninginbraak en fietsendiefstal, al blijft het uiterst vervelend voor die inwoners die het toch is overkomen. Er was wel sprake van meer auto-inbraken en winkeldiefstallen. De WhatsApp-groepen schieten als paddenstoelen uit de grond en werken heel goed, want mensen informeren elkaar en de politie sneller. De gemeente hangt borden op zodra er veertig of meer huishoudens in een appgroep zitten. Bij Burgernet is onze gemeente één van de koplopers van de 22 gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland: 17,5 % van onze inwoners is aangesloten op Burgernet. Wat betreft Hartveilig Wonen kunnen wij tevreden zijn over de resultaten van reanimaties en streven wij naar een vergroting van het aantal AED’s  in de gemeente. Dit jaar zullen onze vier BOA’s  in het officiële pak worden gehesen in verband met de herkenbaarheid als zodanig.

Jaarwisseling: 3500 euro was de gemiddelde schade na de jaarwisselingen in de afgelopen jaren. De schade van de recente jaarwisseling bedraagt naar schatting 2000 euro. Een behoorlijke daling dus, maar het streven dient gericht te blijven op schadevrije  jaarwisselingen!

En verder noem ik nog graag:

  • De oplevering van de hoogwatergeul en het opknappen van het rivierfront in Veessen;
  • De ontwikkelingen rond het Apeldoorns Kanaal;
  • Het vijfjarig jubileum Cittaslow en de jubileumkrant.

Het dichtst bij de datum van mijn aantreden in Heerde ligt het afscheid van mijn voorgangster, burgemeester Inez Pijnenburg, op 12 oktober 2017. Haar wil ik dan ook ter afsluiting van mijn terugblik van ganser harte danken voor al hetgeen zij voor de gemeente, maar bovenal voor de gemeenschap heeft betekend!

Vooruit kijkend in dit nieuwe jaar wil ik kort zijn.

Op 21 maart zij er weer gemeenteraadsverkiezingen, met de gebruikelijke wisseling van de wacht tussen huidige en nieuwe raad en de formatie van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. Na de verkiezingen kan de nieuwe raad op zoek naar een nieuwe burgemeester.

In september zal het 40-jarig partnerschap met de gemeente Balve worden gevierd in Balve.

En zeer binnenkort, te weten op 11 januari, zal in Veessen het Basjkierenmonument worden onthuld, gevolgd door een feestelijke voorstelling hier in De Heerd.

Rest mij nog uw aandacht te vragen voor “rituele rimpelingen”. U zult zich afvragen waarop hiermee wordt gedoeld. Welnu, dit is de duiding door de Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland van de volstrekt begrijpelijke en terechte commotie die is ontstaan over de toekomstige aan- en afvliegroutes van het vliegveld Lelystad. Met mijn collega burgemeester van Zwolle en de waarnemend Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel neem ik nadrukkelijk afstand van deze kleinering van een reëel probleem! Het gemeentebestuur zal de ontwikkelingen met argusogen blijven volgen!

Graag wens ik u allen namens het gemeentebestuur een mooi, inspirerend en bovenal gezond 2018.

Uitgelicht