Financieel perspectief Heerde verbeterd

De vooruitzichten van de financiële toekomst voor Heerde zijn minder slecht dan gedacht. De rijksuitkering aan de gemeente lijkt vanaf 2018 hoger uit te vallen dan gedacht.

Dit blijkt uit de doorberekening van de meicirculaire. Wel wil het college van B&W voorzichtig omgaan met de meevaller, omdat het om voorlopige cijfers gaat.

In de perspectiefnota, die op 3 juli door de gemeenteraad wordt besproken, werd nog uitgegaan van een tekort in de komende jaren van 1,1 miljoen. Vanwege de gewijzigde situatie komt het college van B&W met een bijlage bij de perspectiefnota met de nieuwe bevindingen.

Voor de algemene middelen krijgt de gemeente 5 ton extra. Met deze dekking wordt het beeld voor de perspectiefnota al een stuk rooskleuriger.

Een nog grotere meevaller lijkt de uitkering van het Rijk in het kader van de jeugdhulp. De meicirculaire geeft aan dat de gemeente hier ruim 2 miljoen extra krijgt. Omdat het nog om voorlopige cijfers gaat wil het college hier voorzichtig mee omgaan.

Dit betekent dat het geld apart wordt gehouden in de perspectiefnota. Met dit geld kunnen meerkosten in de jeugdzorg worden betaald. De rest krijgt nog geen bestemming totdat er meer zekerheid bestaat welk bedrag daadwerkelijk door het Rijk wordt uitgekeerd.