Rekenkamercommissie publiceert rapport toegang tot zorg Heerde

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de vraag: Op welke wijze is de toegang tot zorg georganiseerd en hoe vindt de afweging van de sociale draagkracht daarbinnen plaats. Het rapport wordt aan de gemeenteraad aangeboden.

Belangrijke conclusies

De Rekenkamercommissie van de gemeente Heerde stelt vast dat de gemeentelijke toegang veelal via de verschillende kolommen loopt: Wmo, Jeugd, participatie.

De rekenkamercommissie concludeert dat er een kloof zit tussen het beleid en de uitvoering binnen het sociaal domein van de gemeente. Het integraal werken via de kolommen en gecontracteerde partners komt nog onvoldoende uit de verf.

De gemeenteraad wordt nog onvoldoende geïnformeerd over (met name) de resultaten in het sociale domein in samenhang met de vastgestelde beleidsdoelen om zijn controlerende taak goed uit te kunnen voeren.

Aanbevelingen

In het rapport wordt door de Rekenkamercommissie aangegeven welke verbeteringen mogelijk zijn. In haar reactie hierop geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat het rapport en de aanbevelingen aansluiten bij de weg die de gemeente is ingeslagen met de inrichting van het loket 0-100.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie, die in opdracht van de gemeenteraad van Heerde of op eigen initiatief onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed wordt uitgevoerd en het gewenste effect heeft. Daarmee ondersteunt ze de raad bij haar controlerende taak. De huidige Rekenkamercommissie van de gemeente Heerde is vorig jaar ingesteld.

Het rapport “Toegang tot zorg en sociale draagkracht” is het eerste onderzoeksrapport dat deze rekenkamercommissie aanbiedt aan de raad. U kunt het rapport via onderstaande link bekijken:

Vervolg

Het rapport is aangeboden aan de gemeenteraad. In de raadscommissie Samenleving van 12 november zal naar verwachting een eerste bespreking van het rapport plaatsvinden.

Dit is een persbericht van de Rekenkamercommissie.

Uitgelicht