Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Een externe voorzitter, 2 externe leden, een raadslid en een commissielid vormen de commissie, ondersteund door een secretaris.

Ieder jaar stelt de commissie een werkplan vast en voor 1 april een verslag van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar.

Werkwijze rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Er zijn drie criteria waarop de commissie het beleid controleert:

  • doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering efficiënt verlopen?
  • doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten behaald?
  • rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?

De rekenkamercommissie bepaalt haar eigen onderzoeksprogramma.

De rekenkamercommissie biedt ook de inwoners van Heerde de mogelijkheid om onderwerpen aan te dragen die de rekenkamercommissie zou kunnen onderzoeken.

De taak, samenstelling en bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in de Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Heerde 2018.

In het onderzoeksprotocol (pdf, 203Kb) beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek.

Samenstelling rekenkamercommissie

  • Voorzitter: mevrouw C.M. Sluiter-Kuilwijk;
  • Extern lid: de heer M.J. van Oort;
  • Extern lid: de heer B. Lokhorst;
  • Raadslid: de heer H.J. Mateman;
  • Commissielid: mevrouw G. Kwekkeboom;
  • Secretaris: de heer J. Kok.

Jaarverslag en jaarplan

De werkzaamheden van de rekenkamercommissie worden ieder jaar vastgelegd in een jaarverslag (pdf, 344Kb) en een jaarprogramma (pdf, 715Kb)

Rapporten

De beschikbare rapporten van de rekenkamercommissie vindt u in het overzicht.

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met de secretaris via rekenkamer@heerde.nl of (0578) 69 94 94.