Boom kappen

Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. U heeft hiervoor mogelijk een vergunning nodig. Voor stevig snoeien geldt dit ook.

Voorwaarden

Geen vergunning

Op basis van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) heeft u geen vergunning nodig bij

  • houtopstanden/bomen met een diameter van 30 cm of minder of een omtrek van 95 centimeter of minder, gemeten op een hoogte van 1,30 meter vanaf het maaiveld.
  • wegbeplantingen en eenrijige beplantingen, op of langs landbouwgronden, beide voorzover bestaande uit niet-geknotte populieren of wilgen;
  • vruchtbomen of windschermen om boomgaarden;
  • fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen kweekgoed (dit zijn bomen gekweekt door een kwekerij op daarvoor bestemde terreinen);
  • houtopstanden die bij wijze van dunning (velling ter bevordering van het voortbestaan van de houtopstand) moet worden geveld;
  • houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en gelegen buiten de bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are of bestaat uit rijbeplanting van maximaal 20 bomen gerekend over het totale aantal rijen.
  • houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van het college;
  • een boom of groep bomen die moet worden gekapt vanwege de Plantenziektewet of op last van de gemeente.

Noodkap

De toestemming voor noodkap wordt uitsluitend gegeven als een vergunningaanvraag en een verleningstraject niet kan worden afgewacht omdat er onmiddellijk gevaar dreigt voor mensen, dieren of zaken. Deze noodzakelijkheid moet u aantonen met foto’s of een rapport. In geval van een noodkap moet u zo spoedig mogelijk een normale aanvraag indienen. Neemt voordat u actie onderneemt altijd eerst contact op met gemeente.

Vergunningcheck

Twijfelt u of er een vergunning nodig is? Doe dan via het omgevingsloket de vergunningcheck.

Kosten

€ 81,-

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het www.omgevingsloket.nl.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

  • foto’s van de betreffende houtopstand/bomen;
  • een situatieschets waarop aangegeven is welke bomen waar staan. Geef daarbij het precieze aantal bomen aan dat gekapt moet worden.

Uitgelicht