Heerde-Dorp, Wilhelminaschool

Het college van Heerde maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 11 september 2017 het bestemmingsplan “Heerde-Dorp, 9e herziening (Wilhelminaschool)” ongewijzigd heeft vastgesteld, conform het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van elf seniorenhuurwoningen in de voormalige Wilhelminaschool en de bouw van 8 nieuwe koopwoningen op de locatie van de voormalige Kristalschool te Heerde.

De bestanden vindt u onderstaand;