Ontwerpbestemmingsplan Heerderhof te Heerde

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Heerderhof (NL.IMRO.0246.416Eperwegong-ON01) met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling die de bouw van enkele tientallen woningen, de aanleg van wegen en de aanleg van groen mogelijk maakt op het voormalige terrein van woonzorglocatie Wendhorst. Het plangebied wordt omringd door: Eperweg, Professor Jonkerlaan, Zeis en Haneweg.

Inzagetermijn

U kunt de stukken van 8 januari 2019 gedurende zes weken inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat ook op  www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.416Eperwegong-ON01) en onderstaand:

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via (0578) 69 94 94.

Uitgelicht