Ontwerpbestemmingsplan Meenseweg 3-5 Heerde

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Meenseweg 3-5 Heerde met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om het erf aan de Meenseweg 5 te Heerde te herontwikkelen naar wonen in het kader van de regeling voor functieverandering van de gemeente Heerde. Het plan omvat de sloop van de agrarische gebouwen en de bouw van twee nieuwe vrijstaande woningen met bijgebouwen. 

Inzagetermijn

U kunt de stukken inzien van 17 juni tot en met 28 juli 2020. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.818BUWMEENSEW5-ON01) en de bestanden zijn aan de rechterkant van deze pagina in te zien (onder Bijlagen).

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via Jop van der Wee, (0578) 69 94 94.