Ontwerpbestemmingsplan Zwarteweg 2 Heerde

Het college van Heerde maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zwarteweg 2, Heerde met planidentificatienummer NL.IMRO.0246.614Zwarteweg2-ON01, met bijbehorende stukken ter inzage ligt. 

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Zwarteweg 2, Heerde voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van een Kenniscentrum voor Circulair Bouwen met bijbehorende activiteiten, alsmede de vestiging van de ambulancepost op het perceel Zwarteweg 2 te Heerde.

Inzagetermijn

U kunt de stukken van woensdag 9 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari 2021 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.614Zwarteweg2-ON01) en aan de rechterkant van deze pagina.

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via M. Korte, (0578) 69 94 94.