Ontwerpbestemmingsplan en hogere grenswaarde Keetweg 5 en Badhuisweg 2

Het college van Heerde maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Keetweg 5 en Badhuisweg 2 te Heerde met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan Keetweg 5 en Badhuisweg 2 voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van jeugdzorg, met negen slaapplaatsen voor zorgbehoevenden op het perceel Keetweg 5 (HDE00P 1919) en dagbestedingsactiviteiten, een paardenhouderij, een gezinswoning, een kinderdagverblijf en kantoorvoorzieningen op het perceel Badhuisweg 2 (HDE00P 384).

Het college van Heerde maakt ook bekend dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 110c van de Wet geluidhinder het voornemen heeft een hogere grenswaarde vast te stellen van 57 dB voor de Keetweg 5 en 53 dB voor de Badhuisweg 2.

Inzagetermijn

U kunt de stukken van 22 juli tot en met 2 september 2020 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.817BUWKeet5Badh2-ON01) en in de bijlagen rechts hiernaast.

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal (www.heerde.nl/zienswijze) en mondeling via Jasper Mijnheer, (0578) 69 94 94.
U kunt daarbij ook desgewenst een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder. Wilt u enkel een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder, dan dient u zich te richten aan ons college van burgemeester en wethouders, met dezelfde contactgegevens.