Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder Zwolseweg 50

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zwolseweg 50 te Heerde met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een appartementengebouw op het perceel Zwolseweg 50 te Heerde kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie K, nummers 8220 en 8221. In het gebouw worden negen appartementen mogelijk gemaakt. De huidige bebouwing wordt gesloopt. Het college van Heerde maakt ook bekend dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 110c van de Wet geluidhinder het voornemen heeft een hogere grenswaarde vast te stellen van 55 dB voor het te bouwen appartementengebouw. 

Inzagetermijn

U kunt de stukken van 24 juni 2020 tot en met 5 augustus 2020 inzien. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.418 Zwolseweg50-ON01) en de bestanden zijn aan de rechterkant van deze pagina in te zien (onder Bijlagen).

Het plan en het ontwerpbesluit liggen ook ter inzage op het gemeentekantoor. U kunt het plan op afspraak inzien. Vanwege het coronavirus is hierbij geen ambtelijke ondersteuning aanwezig.

Zienswijze

U kunt uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan binnen de genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal (www.heerde.nl/zienswijze) en mondeling via de heer M. Korte, (0578) 69 94 94. U kunt daarbij desgewenst ook uw zienswijze indienen op het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder. Wilt u enkel een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, dan dient u die te richten aan ons college van burgemeester en wethouders, met dezelfde contactgegevens.