Vastgesteld bestemmingsplan Bloemstraat Heerde

Burgemeester en wethouders van Heerde maken bekend dat van 9 januari tot en met 20 februari 2019 het bestemmingsplan Bloemstraat (15e herziening Heerde Dorp) ter inzage ligt.

De gemeenteraad van Heerde heeft op 18 december 2018 dit bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan is een juridisch-planologische regeling die het mogelijk maakt om 17 starterswoningen en 18 levensloopbestendige woningen te realiseren aan de Bloemstraat in Heerde. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is de afmeting van het bouwvlak voor de starterswoningen licht gewijzigd.

Inzagetermijn

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0246.415Bloemstraat-VA01 en onderstaand op de gemeentelijke website:

De papieren versie kunt u inzien op het gemeentekantoor van Heerde aan de Eperweg 5. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbesluit of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder een zienswijze in te dienen kunnen gedurende de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit. Dit geldt ook voor een ieder wanneer het beroep betrekking heeft op de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag).

Daarnaast kunnen de bovengenoemde belanghebbenden binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is geldig vanaf de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval is het bestemmingsplan pas geldig als op dit verzoek is beslist.

Uitgelicht