Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied West, Wezeweg 43-1

De gemeenteraad van Heerde heeft op 26 november 2018 het bestemmingsplan Buitengebied Wezeweg 43-1 ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan zorgt voor een juridisch-planologische regeling ten behoeve van een kleinschalige topsportvoorziening in het bestaande gebouw op het perceel Wezeweg 43-1 te Heerde. Ter plaatse zal op individuele basis sportbegeleiding met een overnachtingsmogelijkheid worden geboden aan topsporters.

Inzagetermijn

U kunt de vastgestelde stukken van 12 december 2018 tot en met 22 januari 2018 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.811BUWWEZEWEG-VA01) en onderstaand:

Beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag). Dit gaat alleen om belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat diens zienswijze niet tijdig bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast kunnen de bovengenoemde belanghebbenden binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is geldig vanaf de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval is het bestemmingsplan pas geldig als op dit verzoek is beslist.

Uitgelicht