Vastgesteld bestemmingsplan Ontwikkelingsgebieden, 10e herziening, Veldweg 7

De gemeenteraad van Heerde heeft op 17 december 2018 het bestemmingsplan Ontwikkelingsgebieden, 10e herziening, Veldweg 7 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling die de bouw van drie woningen en kangoeroewoningen mogelijk maakt. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in een voorwaardelijke verplichting om een inrichtingsplan uit te voeren.

Inzagetermijn

U kunt de vastgestelde stukken inzien vanaf 8 januari 2019 voor de duur van zes weken. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.610Veldweg7–ON01) en de stukken zijn onderstaand in te zien:

Beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag).

Dit gaat alleen om belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat diens zienswijze niet tijdig bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast kunnen de bovengenoemde belanghebbenden binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is geldig vanaf de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval is het bestemmingsplan pas geldig als op dit verzoek is beslist.

Uitgelicht