Vastgesteld bestemmingsplan Sportlaan 2, Heerde

De gemeenteraad van Heerde heeft op 21 december 2020 het bestemmingsplan Sportlaan 2, Heerde ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan zorgt voor een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van 13 woningen met bijhorende erven en openbare ruimte, alsmede een kinderdagverblijf met bijbehorend erf en parkeervoorzieningen op het perceel Sportlaan 2 te Heerde.

Inzagetermijn

U kunt de vastgestelde stukken van 14 januari 2021 tot en met 24 februari 2021 inzien. Het bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.419Sportlaan2-VG01) en aan de rechterkant van deze pagina.

U kunt het bestemmingsplan ook op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde inzien. Vanwege de geldende coronamaatregelen heeft dit echter niet onze voorkeur.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag). Dit gaat alleen om belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat diens zienswijze niet tijdig bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Belanghebbenden kunnen binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is geldig vanaf de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval is het bestemmingsplan pas geldig als op dit verzoek is beslist.