Boom kappen

Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. U heeft hiervoor mogelijk een vergunning nodig. Voor stevig snoeien geldt dit ook.

Voorwaarden

Geen vergunning

Op basis van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) heeft u geen vergunning nodig bij

 • bomen en houtopstanden met een diameter van 30 centimeter of minder op een hoogte van 1.30 meter zijn (oftewel een omtrek van 95 cm);
 • wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voorzover bestaande uit niet-geknotte populieren of wilgen;
 • vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
 • fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
 • kweekgoed (dit zijn bomen gekweekt door een kwekerij op daarvoor bestemde terreinen);
 • houtopstand die bij wijze van dunning (velling ter bevordering van het voortbestaan van de houtopstand) moet worden geveld;
 • houtopstand die onder de Wet natuurbescherming valt en waarvoor een kapmelding gedaan moet worden bij de provincie;
 • houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van het college;
 • het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij de daarvoor geschikte boomsoorten;
 • het periodiek knotten of kandelaberen en/of kappen in het kader van onderhoud, mits de stronk van de te kappen houtopstand niet wordt verwijderd.

Noodkap

De toestemming voor noodkap wordt uitsluitend gegeven als een vergunningaanvraag en een verleningstraject niet kan worden afgewacht omdat er onmiddellijk gevaar dreigt voor mensen, dieren of zaken.

Deze noodzakelijkheid moet u aantonen met foto’s of een rapport. In geval van een noodkap moet u zo spoedig mogelijk een normale aanvraag indienen. Neemt voordat u actie onderneemt altijd eerst contact op met gemeente.

Vergunningcheck

Twijfelt u of er een vergunning nodig is? Doe dan via het omgevingsloket de vergunningcheck.

Kosten

€ 84,-

(prijspeil 2020)

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het www.omgevingsloket.nl.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

 • foto’s van de betreffende houtopstand/bomen;
 • een situatieschets waarop aangegeven is welke bomen waar staan. Geef daarbij het precieze aantal bomen aan dat gekapt moet worden.